putrefy


putrefy
putrefy
meaning ‘to go rotten’, is spelt -efy, not putrify.

Modern English usage. 2014.

Synonyms: